ขอเรียนเชิญเป็นเกียรติร่วมในงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดย คณะกรรมการพิจารณารางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดงานมอบรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิดชูเกียรติแก่อาจารย์ นักวิจัย ซึ่งมีผลงานที่เกิดคุณูปการแก่มหาวิทยาลัย และสร้างแรงจูงใจในการวางแผนผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม และสามารถตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติอย่างต่อเนื่อง อันเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการส่งเสริมการเพิ่มจำนวนตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลมาตรฐานสากล ซึ่งเป็นกลไกหนึ่งในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเข้มแข็ง โดยมีกำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562 เวลา 9.00-13.00 น. ณ ห้องรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ปี 2560 ได้ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป จึงขอประชาสัมพันธ์ อาจารย์ นักวิจัย เข้าร่วมงาน

เอกสารเพิ่มเติม ;

QR Code – ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน

Download

หนังสืองานมอบรางวัลฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.

 • รางวัลผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ
  • คุณเรืองรอง ทองตัน เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 21 เบอร์ภายใน. 61-1457
  • คุณศุภิสรา เกียรติสันติสุข เบอร์โทร.02-5614640  เบอร์ภายใน. 61-1459
 • รางวัลผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบ (ในส่วนการจัดบูธแสดงผลงาน)
  • คุณนิศานาถ จุลกะเสรี  เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 18 เบอร์ภายใน. 61-1457
 • การจัดงาน
  • คุณธีรศักดิ์ สุนทรา    เบอร์โทร.02-5795547 ต่อ 20 เบอร์ภายใน. 61-1457