การประชุมวิชาการทางเภสัชวิทยาและการบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1

ด้วยภาควิชาเภสัชวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมวิชาการ “เภชสัชวิทยาและการบำบัดโรคทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 1” The 1st Veterinary Pharmacology and Therapeutics Conference (VPTC 2020) ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพฯ