การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเก่า” ประจำปี พ.ศ. 2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาร่วมกับ หน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ” ราชภัฏกรุงเก่า ” ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้หัวข้อ ” ท้องถิ่นก้าวไกล ด้วยวิจัยและนวัตกรรม ” ในระหว่างวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2562 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวฯ โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.aru.ac.th/arucon

สามารถดาวน์โหลดบทความต้นฉบับ (Template) ได้ที่เว็บไซต์ https://aru.ac.th/arucon/ และลงทะเบียนพร้อมกับส่งไฟล์ข้อมูลบทความวิจัยฉบับสมบูรณ์ ทาง https://forms.gle/VS6TyQmfz3TGPSLd7 ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เท่านั้น (ขอสงวนสิทธ์ให้กับผู้ที่ส่งบทความวิจัยเข้ามาก่อน โดยเรียงตามลำดับวันที่และเวลาในระบบ)

สอบถามข้อมูลได้ที่

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

โทรศัพท์    : 035-322082, 035-276577