สมาคมส่งเสริมการวิจัยเปิดหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย 3 หลักสูตร

สมาคมส่งเสริมการวิจย เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย ปี 2562 ดังนี้

  1. เทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ วันที่ 3-4 ธันวาคม 2562
  2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเชิงคุณภาพ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2562
  3. วิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์แบบผสม (MIXED METHOD) วันที่ 23-24 ธันวาคม 256