รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงานดีเด่น ปขมท.

 Award_Res51_โชคชัย รางวัลเข็มทองคำ ปขมท. (ที่ประชุมสภาข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย) ประจำปี พ.ศ.2551 ด้านวิชาชีพดีเด่น
ดร.โชคชัย เอกทัศนาวรรณ
สถาบันอินทรีจันทรสถิตย์เพื่อการค้นคว้าและพัฒนาพืชศาสตร์ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
>> รายละเอียด