การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏรำไพพรรณี จัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 13 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 115 ปี  “วิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น และจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมแซนด์ดูนส์ เจ้าหลาวบีช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ผ่านทางระบบลงทะเบียนเข้าร่วมงานนำเสนอทางเว็บไซต์ www2.rbru.ac.th/org/research/regis_research/index.php ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2562
สอบถามรายละเอียด
นางสาวนิตยา ต้นสาย, นางสาวณัฐฐานี ตีชื่อ มือถือ 086 440 2639