ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Humanities and Social Science Suratthani Rajabhat University

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการจัดทำวารสาร Journal of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University โดยมีกำหนดตีพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว สามารถจัดส่งบทความไปยัง E-mail : jhs.sru@gmail.com หรือ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/humanjubru