ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล Journal of Vongchavalitkul University

ด้วยมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ได้ดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่บทความทางวิชาการ บทความวิจัย ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ สหวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งนี้วารสารดำเนินการอยู่ในระบบ ThaiJo สามารถเข้าชมและดาวน์โหลดวารสารวิชาการฉบับดังกล่าวได้ที่ https://www.tci-thaijo.org/index.php/vujournal/index  และขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวรสารชาการมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล โดยสามารถศึกษาพร้อมดาวน์โหลดกสารและสมบัติทางผ่านระบบ ThaiJo ได้ตามเว็บไซต์ หรือส่งมาที่ E-mail : suchada_sni@vu.ac.th