การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“การประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC  เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร รุ่นที่ 4”

ระหว่างวันที่ 29-30 กรกฎาคม 2556

ปัจจุบันมีการใช้สมุนไพรกันอย่างแพร่หลาย จึงมีการศึกษาวิจัยองค์ประกอบในสมุนไพรเพิ่มมากขึ้น แต่สารในสมุนไพรมีความหลากหลายทำให้การวิเคราะห์มีความซับซ้อน และหลายขั้นตอน ดังนั้นเทคนิคการเตรียมตัวอย่างที่ง่ายและสะดวกตลอดจนการวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือที่แม่นยำจะมีส่วนช่วยส่งเสริมการศึกษาวิจัยในเรื่องสมุนไพรให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  สำหรับโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance Liquid Chromatography, HPLC) เป็นเทคนิคการวิเคราะห์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย สามารถใช้วิเคราะห์สารได้หลากหลาย ให้ผลที่ถูกต้อง มีความแม่นยำสูงและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังสามารถแยกและวิเคราะห์ปริมาณสารหลายชนิดได้พร้อมกัน อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ HPLC ต้องมีความรู้ ความชำนาญ และ ประสบการณ์ในการวิเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องการพัฒนาวิธีใหม่ให้เหมาะสมกับงานวิจัยที่สนใจ งานเคมีและสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดการอบรมการประยุกต์ใช้เครื่อง HPLC  เพื่อวิเคราะห์สารสมุนไพร  เพื่อเผยแพร่ความรู้และเทคนิคทางด้านนี้ให้เป็นที่แพร่หลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ผู้เข้าอบรม

นิสิต/นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย หรือผู้สนใจทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานด้านเคมีวิเคราะห์หรือการใช้เครื่อง HPLC มาพอสมควร  จำนวน  18  คน (รับจำนวนจำกัด)

วัน/เวลา/สถานที่

วันที่  29-30 กรกฏาคม  2556  ( 2 วัน )

เวลาฝึกอบรม 09.00-12.00  น.  – 13.00-16.00 น.
สถานที่ :  งานเคมีและสิ่งแวดล้อม  อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 5
ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์  สถาบันวิจัยและพัฒนา แห่ง มก.
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ถ.งามวงศ์วาน  จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน  3,000  บาทต่อคน  สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบทางราชการ

Download

Leave a Reply

Your email address will not be published.