โครงการอบรม แนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

หลักการและเหตุผล

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ มีประเด็นการวิจัยที่หลากหลาย และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ มีภารกิจในการสร้างสรรค์งานวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพต่อสาธารณชน งานวิจัยบางส่วนจำเป็นต้องมีการดำเนินงานในมนุษย์หรือมีอาสาสมัครยินยอมเป็นผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยเพื่อดำเนินตามระเบียบวิธีวิจัย หัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัยหลัก จึงมีหน้าที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัยอย่างดีที่สุด

คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (KUREC) เห็นความสำคัญของการส่งเสริม เผยแพร่ให้ความรู้อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อให้หัวหน้าโครงการ/ผู้วิจัยหลัก มีแนวคิดและวิธีการปฏิบัติที่ได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์ที่ยอมรับกันทั่วโลก จึงได้จัดให้มีโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์หลักสูตรต่างๆ ที่สอดคล้องกับลักษณะงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อพัฒนาบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ทราบความสำคัญของการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ แนวปฏิบัติเพื่อเสนอขอรับรองการพิจาณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมีความพร้อมดำเนินการวิจัยในบทบาทหน้าที่ของผู้วิจัยหลัก
  2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทำความเข้าใจและทราบแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

กลุ่มเป้าหมาย

ครั้งละ 100 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น

วิธีการอบรม

  • บรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ เพื่อสร้างความเข้าใจการเขียนโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประเมินความเข้าใจ
  • ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบรับรองการผ่านโครงการอบรม ในกรณีที่เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาการจัดการอบรม ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงชื่อและเข้าร่วมทั้งช่วงเช้าและบ่ายตามกําหนดการอบรม

การสมัครเข้ารับการอบรม

สมัครเข้ารับการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์โดยใช้บัญชี KU-Google ในการสมัคร ภายในวันที่กำหนดหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ตอบรับการเข้าร่วมอบรมถือว่าการสมัครสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และไม่รับลงทะเบียนแบบ walk in ในวันอบรมโดยไม่ผ่านการลงทะเบียนล่วงหน้าบนเว็บไซต์

คำแนะนำในการใช้งานบัญชี  KU-Google

กำหนดการและหัวข้อการอบรม (Click)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย
ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ
โทรศัพท์ 02-561-4892
https://www.facebook.com/rsdkurdi/