การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมตัวอย่างชีวภาพทางเคมีสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  การเตรียมตัวอย่างชีวภาพทางเคมีสำหรับศึกษาด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด
ระหว่างวันที่ 18-20 มิถุนายน 2556

ปัจจุบันกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเป็นเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่สำคัญในการศึกษาตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ จุลินทรีย์ เป็นต้น กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดมีการทำงานภายใต้สภาวะสุญญากาศ   ดังนั้นตัวอย่างที่นำเข้าไปศึกษาจึงต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญคือปราศจากความชื้น และสามารถนำไฟฟ้าได้ แต่ตัวอย่างทางชีวภาพเป็นตัวอย่างที่มีความชื้นเป็นองค์ประกอบและไม่มีคุณสมบัติในการนำไฟฟ้า  จึงมีความจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวอย่างทางเคมีเพื่อเป็นการรักษาลักษณะของตัวอย่างให้สามารถศึกษาภายใต้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยา อนุกรมวิธาน และวิทยาศาตร์สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับตัวอย่างทางชีวภาพ เช่น พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เป็นต้น

วัตถุประสงค์ของโครงการ :

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถเตรียมตัวอย่างชีวภาพทางเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย

 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม/ผู้รับบริการ :

          อาจารย์ นักวิจัย  นิสิตทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  และบุคคลทั่วไป จำนวน 20 คน

 

วัน/เวลา/สถานที่ฝึกอบรม :

          ระหว่างวันที่ 18-20  มิถุนายน  2556

อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น ๑  งานกล้องจุลทรรศน์  ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์

 ค่าลงทะเบียน :

          ภาคบรรยายและปฏิบัติการ  3 วัน  จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

สามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของทางราชการ

         หมายเหตุ: กรุณาชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๕๖

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง

โทร. ๐๒-๙๔๒-๘๗๔๐ ต่อ ๒๐๖ (คุณพรสา  พ่วงลา) หรือ ๑๐๓ (คุณยุพดี เผ่าพันธ์)  ๐๘๖-๕๗๐-๑๖๕๘

โทรสาร. ๐๒-๙๔๒-๘๗๔๘   Email: rdipss@ku.ac.th  หรือ  rdiydp@ku.ac.th

Download