2in1 Gap Platform Service – ระบบตรวจมาตรฐานสินค้าเกษตรแบบพกพา

แอปพลิเคชัน 2in1 GAP Platform Service

เป็นเครื่องมือช่วยผู้ประกอบการยกระดับวิธีการทำงานภายใต้ข้อกำหนดของมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย โดย Platform นี้จะช่วยผู้ประกอบการสามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่การจัดเก็บข้อมูล การตรวจประเมิน การรายงานผล เพื่อสนับสนุนให้สินค้าเกษตรมีมาตรฐานและรองรับการส่งออก โดยการรวบรวมข้อมูลในภาคสนามด้วยอุปกรณ์พกพา เช่น smart phone เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ในเบื้องต้นและสามารถให้คำแนะนำแบบ RealTime

2in1 GAP สามารถลดภาระของเกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์ในการตรวจรับรองมาตรฐาน และสามารถรับทราบข้อมูลว่าตัวเองผ่านเกณฑ์หรือไม่ได้อย่างรวดเร็ว

2in1 GAP ดีอย่างไร ?

  1. สามารถตรวจรับรองผลได้ 2 มาตรฐาน ได้แก่ ThaiGAP โดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ Q GAP ของกรมวิชาการเกษตร
  2. สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ด้วยตนเอง
  3. แบ่งองค์ความรู้ผ่านเครือข่าย Online
  4. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญได้ตลอด 24 ชม.
  5. สามารถตรวจสอบย้อนกลับที่มาของพืชผัก ผลไม้ แหล่งผลิตขและข้อมูลเกษตร
ผู้วิจัย : รศ.ดร.มงคล รักษาพัชรวงศ์
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทร. 0-2940-7052  Email : fengmkr@ku.ac.thเรียบเรียง : น.ส.ทิสยา ทิศเสถียร    Email : rdityt@ku.ac.th
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.