วันคล้ายวันสถาปนา สวพ.มก. ครบรอบปีที่ 41

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กำหนดจัดโครงการวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบปีที่ 41 ในวันพุธที่ 2 ตุลาคม พ.ศ.2562 ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ณ ห้องโถงบุษราคัม ชั้น 1 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สวพ.มก.