รางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Awards)

 Award_Res51_tipvadee จาก มูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ผลงาน เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานดีเด่นด้านโรควิทยาของแมลง และการใช้เชื้อจุลินทรีย์ในการกำจัดแมลงศัตรูสำคัญทางเศรษฐกิจ
ศ.ดร.ทิพย์วดี อรรถธรรม
ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน
-> รายละเอียด