สวพ.มก. ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ การพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อยและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อยและการปรับปรุงพันธุ์พืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

1. พ-ท(ช)2.59/ โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์และการจัดการผลผลิตอ้อย ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอ้อยและน้ำตาล ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน  ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

– การปรับปรุงพันธุ์อ้อยที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่ต่างกันของพื้นที่ปลูกอ้อยในประเทศไทย

หัวหน้าโครงการย่อย : รศ.เรวัต เลิศฤทัยโยธิน ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร กำแพงแสน

– การตรวจสอบโรครากเน่าของอ้อยในเขตภาคกลางของประเทศไทย และวิธีการทดสอบความต้านทานของอ้อยต่อโรครากเน่า

หัวหน้าโครงการย่อย : รศ.ชลิดา เล็กสมบูรณ์ ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

– การประเมินการเป็นโรคในสภาพแปลงของอ้อยพันธุ์กำแพงแสน

หัวหน้าโครงการย่อย :ผศ.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร กำแพงแสน

– การพัฒนารูปแบบและเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการปลูกอ้อย

หัวหน้าโครงการย่อย:รศ.พงศ์ศักดิ์ ชลธนสวัสดิ์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร กำแพงแสน

– การใช้น้ำเสียจากโรงงานเอทานอลเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย

หัวหน้าโครงการย่อย : อ.ดาวจรัส เกตุโรจน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

– การเพิ่มผลผลิตอ้อยปลูกและอ้อยตอในดินโคราชโดยวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งทางการเกษตร

หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.สมชัย อนุสนธิ์พรเพิ่ม ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

– การศึกษาเกณฑ์ทางดินที่สัมพันธ์กับผลผลิตเพื่อแบ่งเขตการปลูกอ้อยในดินบริเวณส่วนต่ำของตะพักลำน้ำขั้นกลางพื้นที่อำเภอด่านขุนทด สีคิ้ว ปักธงชัย และสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา

หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.ศุภิฌา ธนะจิตต์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร บางเขน

2. ป-ย(ช)1.60/ การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ดาวเรือง อัญชัน ฝรั่ง และ มะละกอ) เพื่อสารสำคัญที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ณ ห้องเสรี-สมพร ทรัพยสาร (ห้องประชุม 1) คณะเกษตร กำแพงแสน

ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.อุณารุจ บุญประกอบ  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

– การปรับปรุงพันธุ์ฟักทองสายพันธุ์ใหม่เพื่อสารสำคัญ
หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.อัญมณี อาวุชานนท์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

– การพัฒนาสายพันธุ์ดาวเรืองเพื่อปริมาณแซนโทฟิลในดอก
หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.ราตรี บุญเรืองรอด ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

– ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการพัฒนาสายพันธุ์อัญชันที่มีปริมาณสารพฤกษเคมีสูง
หัวหน้าโครงการย่อย : อ.ธีร์ หะวานนท์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

– พันธุ์ฝรั่งต้นแคระที่มีสารสำคัญสูง
หัวหน้าโครงการย่อย: รศ.อุณารุจ บุญประกอบ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

– การปรับปรุงพันธุ์มะละกอเพื่อเพิ่มปริมาณสารสำคัญ
หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.เกรียงศักดิ์ ไทยพงษ์ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

– ผลของพันธุ์และฤดูปลูกต่อคุณภาพทางโภชนาการของเมล็ดงอกและต้นกล้า
หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.ปิยะณัฎฐ์ ผกามาศ ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 ณ ภาควิชาพืชไร่นาและภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร กำแพงแสน