สวพ.มก.ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนฯ ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มก. ปี 2560 ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ซึ่งมีผลงานวิจัยดังต่อไปนี้

1. ก-ษ(ช)3.59/ การจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการลุ่มน้ำลำภาชี

ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัย : รศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

– ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดินต่อน้ำท่าและตะกอนในพื้นที่ลุ่มน้ำลำภาชี

หัวหน้าโครงการย่อย : รศ.เอกสิทธิ์ โฆสิตสกุลชัย (วศ-วิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

– การบริหารจัดการเพื่อแก้ไขการขาดแคลนน้ำในลุ่มน้ำลำภาชี

หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (วศ-วิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

– การศึกษาเพื่อบรรเทาอุทกภัยในลุ่มน้ำลำภาชี

หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (วศ-วิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

– การป้องกันการกัดเซาะหน้าดินจากการเกิดฝนตกหนักในลุ่มน้ำลำภาชี

หัวหน้าโครงการย่อย : ผศ.สมชาย ดอนเจดีย์ (วศ-วิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

2. ป-ย(ด)10.60/ การศึกษาสัณฐานวิทยาของแม่น้ำลำภาชี

หัวหน้าโครงการ : ผศ.วิษุวัฒก์ แต้สมบัติ (วศ-วิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

3. ป-ย(ด)17.60/ การศึกษาการไหลของน้ำและตะกอนผ่านฝายกล่องตาข่าย

หัวหน้าโครงการ : ผศ.สมชาย ดอนเจดีย์ (วศ-วิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

4. ป-ย(ด)150.60/ การประเมินปริมาณน้ำหลากสูงสุดโดยใช้ขนาดและรูปร่างของลำน้ำ

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ไชยาพงษ์ เทพประสิทธิ์ (วศ-วิศวกรรมชลประทาน กำแพงแสน)

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 ณ ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน