รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2552 สาขาเกษตรศาสตร์เเละชีววิทยา

 Award_Res_งามผ่อง_52 ผลงานเรื่อง  วิธีการกระตุ้นให้เกิดสารหอมในไม้กฤษณาโดยเชื้อราและสารอินทรีย์ที่ปลอดภัย
จาก สภาวิจัยเเห่งชาติ 
คณะผู้วิจัย
รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเคมี)
น.ส.ศลิษา สุวรรณภักดิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
รศ.พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาจุลชีววิทยา)
-> รายละเอียด