กรมพัฒนาพลังงานทดแทนฯ Thailand Energy of Innovation and Technology Award 2019

ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ได้จัดให้มีการประกวด Thailand Energy of Innovation and Technology Awards :(TE-IT 2019) ขึ้น เพื่อประกวดผลงานในการนำเทคโนโลยีในปัจจุบันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน รวมถึงนำผลงานที่ได้รับรางวัลไปเผยแพร่สู่โรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ตลอดจนสถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ’ และเพื่อส่งเสริมให้กิดการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนในประเทศมากยิ่งขึ้น โดยจะเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2562 และพพ. ได้กำหนดจัดงานชี้แจงหลักเกณฑ์การประกวด ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 13 กันยายน 2562