ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารบริหารรัฐกิจ ม.ราชภัฏเชียงราย ฉบับออนไลน์

วารสารบริหารรัฐกิจ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีกำหนดออก 3 ฉบับต่อปี และมีฐานที่ก่อตั้งของกองบรรณาธิการอยู่ที่ สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เลขที่ 80 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้สนใจที่จะเผยแพร่บทความวิชาการ หรือ บทความวิจัย เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ การสร้างเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สามารถศึกษาและดูรายละเอียดการตีพิมพ์บทความวิชาการในวารสารบริหารรัฐกิจได้จากเว็บไซต์นี้ โดยวารสารบริหารรัฐกิจมีเป้าหมายสูงสุดคือการพลักดันให้วารสารบริหารรัฐกิจสามารถเข้าสู่มาตรฐานวารสารระดับชาติ TCI กลุ่ม 2 และ TCI กลุ่ม 1 ต่อไป

กำหนดการตีพิมพ์วารสาร 3 ฉบับต่อปี
ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – เมษายน (1 มกราคม – 30 เมษายน)
ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม (1 พฤษภาคม – 31 สิงหาคม)
ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม (1 กันยายน – 31 ธันวาคม)

การรับสมัครบทความ
รับตลอดปี

สาขาวิชาของบทความที่รับสมัคร
– รัฐศาสตร์
– รัฐประศาสนศาสตร์
– นิติศาสตร์
– การบริหารจัดการภาครัฐ
– การจัดการสิ่งแวดล้อม
– สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง