สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3)

ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 3)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

1. ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

1.1    การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.1.1    ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

1.1.2    ภัยพิบัติ

             ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2247


2. ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรม

             2.1    พัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่)

              ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=22443. ทุนนโยบายและงานวิจัยพิเศษและเร่งด่วน เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของประเทศ

             3.1    ประเด็นท้าทายด้านสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม          

             ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2248

 

การส่งข้อเสนอการวิจัย

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 02-5791370-9 ต่อ 607