การรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

  • การพัฒนาเศรษฐกิจ
    – กลุ่มเรื่อง  พลังงานสีเขียว
    – กลุ่มเรื่อง  การคมนาคมขนส่งระบบราง
  • การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม
    – กลุ่มเรื่อง  กำลังคนในศตวรรษที่ 21

การส่งข้อเสนอการวิจัย

ลงทะเบียนส่งข้อเสนอกำรวิจัยที่เว็บไซต์ www.nrms.go.th โดยเลือกกลุ่มเรื่องการวิจัยที่ต้องการขอรับทุน กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนด พร้อมยืนยันการส่งข้อเสนอการวิจัยให้สมบูรณ์ (สถานะ “ข้อเสนอกำรวิจัยที่ส่งแล้ว” ในระบบ NRMS) โดยระบบ NRMS จะเปิดรับลงทะเบียน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา สืบค้นข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2227

กรณีต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
ข้อมูลระบบ NRMS โทรศัพท์หมายเลข 0-2579-1370-9 ต่อ 607
ข้อมูลกรอบการวิจัยและรายละเอียดการเสนอขอรับทุน โทรศัพท์หมายเลข 02579-1370-9๐
– การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม ต่อ 407, 408, 409, 410
– การพัฒนาเศรษฐกิจ ต่อ 423, 424

 

เอกสารดาวน์โหลด