ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ SEA The Future 2020

ด้วยคณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีกำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ SEA The Future ประจำปี 2563 หรือ International Conference in South East Asia on the Future of Maritime Technology & Use of the Sea 2020 โดยใช้ชื่อย่อว่า SEA The Future 2020 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ใหม่ๆ ในงานวิจัยและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือในงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ