การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (เฉพาะนักวิจัย)

ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะดำเนินการคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 (เฉพาะนักวิจัย) เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่นของ มก. ให้กับบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง การคัดเลือกบุคลากรสายวิชาการดีเด่นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2562 ที่แนบมาพร้อมนี้ โดย คณะ สำนัก และสถาบัน สามารถเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการ ที่มีผลงานดีเด่น สร้างชื่อเสียงให้แก่ส่วนงานของท่าน ตลอดจนมีคุณูปการต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งมิได้สังกัดกับส่วนงานของท่านได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการคัดเลือกและเสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการดีเด่น พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณา ไปยัง สำนักงานเลขานุการ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขยายเวลาถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียดข้อมูลและแบบฟอร์มที่ 1-5 ดังเอกสารแนบ (แบบฟอร์ม 2-4 เฉพาะสำหรับด้านการวิจัยและนวัตกรรม และแบบฟอร์มที่ 5 สำหรับด้านการบริการวิชาการ) สามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้ตามลิงก์ที่แนบ