การขอรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการภายในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยมีภารกิจ หน้าที่และอำนาจ ในการให้ทุนวิจัยและนวัตกรรมแก่ นักวิจัยและหน่วยงานในและนอกกระทรวงการอุดมศึกษา วิทนาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย และสถาบันการศึกษา ครอบคลุมวิจัยพื้นฐาน วิจัยประยุกต์ ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ รวมทั้งสหสาขาวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยและนวัตกรรม ตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมในการนี้

วช. จึงมีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอทุนวิจัยและนวัตกรรม และทุนพัฒนาบุคลากรของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่2) ดังนี้

1.ทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ

1.1 การพัฒนาเศรษฐกิจ

1.1.1 กลุ่มเรื่อง พลังงานสีเขียว

1.1.2 กลุ่มเรื่อง การคมนาคมขนส่งระบบราง

1.2 การพัฒนาสุขภาพ สังคม และสิ่งแวดล้อม

1.2.1 กลุ่มเรื่อง กำลังคนในศตวรรษที่ 21

2.ทุนพัฒนาบุคลากรและวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ

2.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา

2.1.1 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท

2.1.2 ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก

ผู้สนใจสามารถโุรายละเอียดเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) (http://www.nrms.go.th) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันายายน 2562

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย
โทร 02-561-2445 ต่อ 406 – 408, 410, 418
โทรสาร 02-940-5495
อีเมล์ : graduate.nrct@nrct.go.th

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ของทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ
01_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช. ฯ ทุนวิจัยและนวัตกรรมฯ ครั้งที่ 2.pdf
02_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.pdf
03_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.pdf
04_หนังสือรับรองแผนงานวิจัย.docx
05_หนังสือรับรองโครงการวิจัยเดี่ยว-ย่อย.docx
06_หนังสือรับรองการนำผลงานไปใช้ประโยชน์.pdf
07_หนังสือรับรองการเป็นที่ปรึกษา (แบบ วช. 3).pdf
ประกาศรับทุน วช. ครั้งที่ 2 .pdf

ไฟล์ที่เกี่ยวข้อง ของทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ
001_เอกสารแนบท้ายประกาศ วช.ฯ ทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา.pdf
002_คู่มือประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย.docx
003_หนังสือรับรองการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา.docx
004_1หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งเพียง 1 โครงการ).docx
004-2_หนังสือนำส่งจากสถาบันต้นสังกัด (กรณีหน่วยงานส่งมากกว่า 1 โครงการ).docx
ประกาศรับทุน วช. ครั้งที่ 2.pdf