รางวัลนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่น ประจำปี 2552

 

Award_Res_arunee_52 จาก สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน)
ผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ เช่น ถั่วเหลืองพันธุ์ “ดอยคำ” ที่ต้านทานต่อโรคราสนิมและให้ผลผลิตสูงในสภาพที่มีการระบาดของโรคราสนิม
รศ.อรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ (คณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป)
สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์กรมหาชน) ได้คัดเลือกนางอรุณี วงศ์ปิยะสถิตย์ อาจารย์จากภาควิชารังสีประยุกต์ และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นนักวิทยาศาสตร์นิวเคลียร์ดีเด่นประจำปี 2552 เพื่อเชิดชูเกียรติ จากผลงานวิจัยพัฒนาพันธุ์พืชชนิดใหม่ เช่น ถั่วเหลืองพันธุ์ “ดอยคำ” ที่ต้านทานต่อโรคราสนิม และให้ผลผลิตสูง ในสภาพที่มีการระบาด ของโรคราสนิมอรุณี”เกิดเมื่อ 25 มกราคม 2490 ปัจจุบันอายุ 62 ปี จบการศึกษาวิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ปริญญาโทด้านชีววิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์ในปี 2516 เชี่ยวชาญการปรับปรุงพันธุ์พืชโดยการกลายพันธุ์ รังสีชีววิทยา และการประยุกต์ใช้นิวเคลียร์เทคโนโลยีทางการเกษตร

รับราชการเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มก. ผ่านตำแหน่งสำคัญๆ ได้แก่ หัวหน้าภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป คณะวิทยาศาสตร์, หัวหน้าศูนย์บริการฉายรังสีแกมมาและวิจัยนิวเคลียร์เทคโนโลยี สถาบันวิจัยและพัฒนา มก., ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาศาสตร์, รักษาการเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์

จะเข้ารับพระราชทานรับโล่เกียรติคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวันที่ 2 กรกฎาคมนี้ ภายในงานประชุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ ที่หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่