สวพ.มก. เยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่ม จีโนมพันธุกรรมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ติดตามประเมินผลและเยี่ยมชมผลการดำเนินงานโครงการวิจัย กลุ่ม จีโนมพันธุกรรมสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์น้ำ โดยมีผลงานวิิจัยดังต่อไปนี้ 

  • การศึกษาความผิดปกติของจระเข้สยามด้วยวิธีการเปรียบเทียบพันธุกรรมในระดับจีโนม ทรานส์คริปโตมและการพัฒนาเครื่องหมายชีวภาพของจระเข้ในโรงเพาะฟัก
  • เครื่องหมายดีเอ็นเอสำหรับบ่งชี้จระเข้สยาม (จระเข้น้ำเค็มและลูกผสม) และการทำฐานข้อมูล DNA profile ของจระเข้ที่เพาะเลี้ยงในฟาร์ม โดย ผศ.ครศร ศรีกุลนาถ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     
  • ทรัพยากรพันธุกรรมของกระบือในประเทศไทย โดย ผศ.ประดิษฐ์ แสงทอง ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • การประยุกต์ใช้ไมโทคอนเดรียลจีโนมในการศึกษาความหลากหลายและความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการของหิ่งห้อยที่พบในประเทศไทย โดย ผศ.ภัสสร วรรณพินิจ ภาควิชาพันธุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ความหลากหลายทางสายวิวัฒนาการของสัตว์เลื้อยคลานวงศ์จิ้งเหลน (Family Scincidae) จากพื้นที่เกาะในประเทศไทยเพื่อการประยุกต์ใช้ทางทฤษฎีชีวภูมิศาสตร์และการอนุรักษ์ประชากร โดย ผศ.อัญชลี เอาผล ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ผลของโปรตีน CC chemokine ต่อระบบภูมิคุ้มกันและการต้านทางโรค Streptococcosis ในปลานิล (Oreochromis niloticus) โดย อ.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิิ ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ และภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์