มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ/ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง เชื้อโรคและพิษจากสัตว์

รายการเอกสารก่อนดำเนินการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง

รายการเอกสารหลังดำเนินการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง

 • หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมฯ
 • ใบเสร็จรับเงิน (พิมพ์ครั้งแรกจากระบบพร้อมรับรองจ่ายเงินสดเเล้วจริง)
 • สำเนาบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง ประจำปี พ.ศ. 2564

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (>Click<)

 1. ตรวจสอบรายการเชื้อโรคที่ประสงค์จะดำเนินการ กับ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561” ว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับใด จากเวบไซต์ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Click) (ฉบับที่2)  / (ฉบับที่3)
 2. ประเมินสถานปฏิบัติการเบื้องต้น ในเอกสารประเมินลักษณะสถานที่และอุปกรณ์ฯสำหรับสถานที่ผลิตฯ โดยจะต้องมีข้อมูลครบถ้วน และเตรียมแนบเอกสาร/หลักฐาน ทุกข้อตามที่ระบุ (Click)

กรณีมีความประสงค์จะยื่นคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ (PAT ACT ONLINE) สามารถลงทะเบียน และยื่นคำขอได้ที่ (>>Click<<)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (>Click<)

 1. บันทึกข้อความ (Click)
 2. แบบฟอร์มขอดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 2 ชุด)
  – แบบฟอร์ม A แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นสำหรับการวิจัยและการทดลองที่เป็นงานประเภทที่ 1 [ Word / PDF ]

  – แบบฟอร์ม B แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ BSL 2 และ BSL 3 [ Word / PDF ]
  – แบบฟอร์ม C แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับการวิจัยและทดลองในระดับถังหมักมากกว่า 10 ลิตร [ Word / PDF ]
 3. เอกสารแนบตามรายการที่ปรากฏในแบบฟอร์ม (สำเนา 3 ชุด)
 4. ข้อเสนอโครงการวิจัย (สำเนา 3 ชุด)

แนวทางการจัดทำ Material Transfer Agreement (MTA)

พ.ร.บ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ

การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ตุลาคม 2563

ปีที่ผ่านมา (2562)

Related Links

ติดต่อสอบถามและนำส่งเอกสาร
 • ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
 • ที่อยู่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  (>>แผนที่หน่วยงาน<<)
 • โทรศัพท์ 0-2579-5557 สายใน 611088, 611090