มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนการขออนุญาตดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (>Click<)
นักวิจัยต้องยื่นขออนุญาตก่อนเริ่มดำเนินการวิจัย อย่างน้อย 1 เดือน (งานประเภทที่ 2 และ 3 ต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการระดับสถาบันก่อนเริ่มดำเนินการ)

   1. บันทึกข้อความ (Click)
   2. แบบฟอร์มขอดำเนินการวิจัยเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  (ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 2 ชุด)
    – แบบฟอร์ม A แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการยกเว้นสำหรับการวิจัยและการทดลองที่เป็นงานประเภทที่ 1 Word / PDF ]

    – แบบฟอร์ม B แบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอการรับรองความปลอดภัยทางชีวภาพ ระดับ BSL 2 และ BSL 3 [ Word / PDF ]
    – แบบฟอร์ม C แบบเสนอโครงการวิจัยสำหรับการวิจัยและทดลองในระดับถังหมักมากกว่า 10 ลิตร Word / PDF ]
   3. ข้อเสนอโครงการวิจัย (สำเนา 3 ชุด)
   4. เอกสารแนบอื่นๆ ตามรายการที่ปรากฏในแบบฟอร์ม ถ้ามี (สำเนา 3 ชุด)
   5. นำส่งเอกสารตัวจริงไปยังฝ่ายมาตรฐานการวิจัย สวพ.มก. และส่งสำเนาเอกสารข้อ 2 – 4 ไปยังอีเมล kanyavee.woo@ku.th

การสนับสนุนค่าธรรมเนียมการต่ออายุ/ขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครองเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

รายการเอกสารก่อนดำเนินการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง

รายการเอกสารหลังดำเนินการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง

   • หนังสือขออนุมัติเบิกเงินค่าธรรมเนียมฯ 
   • ใบเสร็จรับเงิน (พิมพ์ครั้งแรกจากระบบพร้อมรับรองจ่ายเงินสดเเล้วจริง)
   • สำเนาบัญชีธนาคาร (รับรองสำเนาถูกต้อง)
   • สำเนาหนังสือรับรองการแจ้งผลิต หรือมีไว้ในครอบครอง (ใหม่)

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ (>Click<)

กรณีมีความประสงค์จะยื่นคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ (PAT ACT ONLINE) สามารถลงทะเบียน และยื่นคำขอได้ที่นี่ (>>Click<<)

        เอกสารที่เกี่ยวข้อง

แนวทางการจัดทำ Material Transfer Agreement (MTA)

พ.ร.บ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ

การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

ปีที่ผ่านมา (2562 – 2563)

Related Links

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ”

โปรดให้ความอนุเคราะห์ทำแบบประเมินเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ “ความปลอดภัยทางชีวภาพ” ของฝ่ายมาตรฐานการวิจัย เพื่อนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

ติดต่อสอบถามและนำส่งเอกสาร

  • ฝ่ายมาตรฐานการวิจัย ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • ที่อยู่ 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  (>>แผนที่หน่วยงาน<<)
  • โทรศัพท์ 0-2579-5557 สายใน 611088, 611090