มาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ

ขั้นตอนการขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตเชื้อโรคและพิษจากสัตว์

  1. ตรวจสอบรายการเชื้อโรคที่ประสงค์จะดำเนินการ กับ “ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายการเชื้อโรคที่ประสงค์ควบคุมตามมาตรา 18 พ.ศ. 2561” ว่าอยู่ในกลุ่มความเสี่ยงระดับใด จากเวบไซต์ของสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ (Click)
  2. สำหรับเชื้อโรค กลุ่มที่ 2 กรอกข้อมูลใน แบบคำขอรับหนังสือรับรองการแจ้งผลิตฯ (แบบ จ.ผ.1) พร้อมแนบหลักฐานตามที่ระบุในแบบคำขอ (Click)
  3. ทำแบบประเมินตนเองใน เอกสารลักษณะสถานที่และอุปกรณ์ฯสำหรับสถานที่ผลิตฯ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และแนบเอกสาร/หลักฐาน ทุกข้อตามที่ระบุ (Click)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

กรณีมีความประสงค์จะยื่นคำขอหนังสือรับรองการแจ้ง/ใบอนุญาต ผ่านระบบออนไลน์ สามารถลงทะเบียน และยื่นคำขอได้ที่ (Click)

การขออนุญาตดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

  1. บันทึกข้อความ (Click)
  2. แบบขอดำเนินการวิจัย เกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง (Click) (ต้นฉบับ 1 ชุด, สำเนา 2 ชุด)
  3. เอกสารแนบตามรายการที่ 1-7 (สำเนา 3 ชุด)
  4. ข้อเสนอโครงการวิจัย (สำเนา 3 ชุด)

พ.ร.บ.และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

คู่มือความปลอดภัยทางชีวภาพ

แนวทางการจัดทำ Material Transfer Agreement (MTA)

การดำเนินงานเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

ข่าวประชาสัมพันธ์/กิจกรรม

กรกฎาคม 2562

สิงหาคม 2562

Related Links