สวพ.มก. จัดประชุมเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตนมโคและธุรกิจนม”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภา มหากาญจนกุล ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์การจัดประชุมเรื่อง “นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและจัดการความเสี่ยงสำหรับการผลิตนมโคและธุรกิจนม” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวเปิดงานดังกล่าว เพื่อชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ สร้างความเข้าใจ และความสามารถของเกษตรกร และสหกรณ์ในการจัดเก็บและใช้ประโยชน์จากข้อมูล และเทคโนโลยี (การจัดการผลผลิตน้ำนม การเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากโคนม) เพื่อประกอบการบริหารจัดการฟาร์มที่แม่นยำ การบริหารจัดการสหกรณ์ และเพื่อการต่อยอดเชิงธุรกิจให้กับสมาชิก ร่วมทั้งเป็นการปรึกษาหารือแนวทางความร่วมมือ และขยายผลการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม 

และทางสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอขอบคุณ คุณอนันต์ ภู่สิทธิกุล (ประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย) นายสัตวแพทย์ ชาลี ลีละสิริ (หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์) คุณประสพสิน แม้นทิม (รองประธานมูลนิธิคลังสมองสหกรณ์ไทย) และทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มานำเสนอข้อมูลด้านวิชาการ นำไปสู่การร่วมหารือความร่วมมือและขยายผลการพัฒนาความสามารถของเกษตรกรสมาชิกสหกรณ์โคนม เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 301 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน