รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น สาขาวิทยาการพืชสวน ประจำปี 2552

 Award_Res_saichol_52 จาก มูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์
ศ.ดร.สายล เกตุษา (คณะเกษตร ภาควิชาพืชสวน)
–> คำประกาศเกียรติคุณ