สวพ.มก. จัดประชุมกลุ่มย่อยจัดทำแผนงานวิจัยเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยตามแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยตามแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี​ 9​ สาขาดังต่อไปนี้

1.สาขาเศรษฐกิจ​ฐานราก​

2.​สาขาการเกษตรสมัยใหม่​

3.​สาขาสิ่งแวดล้อม​

4.สาขาเศรษฐกิจ​ดิจิตัล

5.สาขาการแพทย์และสาธารณสุข

6.สาขาพลังงาน

7.สาขาอุตสาหกรรมอาหาร

8.สาขาคุณภาพสังคมไทย

9.สาขาโครงการประชากรกับสังคมสูงวัย

เริ่มประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์