สมาคมรัฐศาสตร์แห่ง มก. ชอเชิญร่วมฝึกอบรมโครงการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจาปี 2562

การเผยแพร่บทความวิชาการและวิจัยในลักษณะต่างๆ อาทิ การประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากจะเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างนักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษา และสังคมแล้ว ก็ยิ่งทวีความสาคัญมากขึ้นต่อคณาจารย์ รวมถึงนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภายหลังการประกาศใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ผู้สอน ตลอดจนเกณฑ์การสาเร็จการศึกษา ว่าจะต้องมีผลงานวิชาการ/วิจัยได้รับการตีพิมพ์หรืออย่างน้อยได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติที่มีคุณภาพตาม ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 และ พ.ศ.2562 ตามลาดับ
นอกจากการจัดการประชุมวิชาการ ทั้งในระดับชาติ ระดับภูมิภาค และระดับนานาชาติ รวมถึงการจัดพิมพ์วารสารระดับนานาชาติ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2555 แล้ว สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในฐานะสมาชิกของเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ยังเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ นับตั้งแต่ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 และ 16 ธันวาคม พ.ศ.2560 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นต้นมา เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในการเผยแพร่บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารวิชาการ โดยเฉพาะ ในระดับชาติ
อย่างไรก็ดี ในหลายโอกาส การตีพิมพ์บทความวิชาการ/วิจัยในวารสารระดับนานาชาติ ถือเป็นเงื่อนไข อาทิ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม และอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก ที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และการตีพิมพ์ผลงานจากวิทยานิพนธ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก พ.ศ.2557 ของมหาวิทยาลัยมหิดล ตลอดจน การจัดพิมพ์วิทยานิพนธ์รูปแบบใหม่ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภายใต้การสนับสนุนจากเครือข่ายส่งเสริมการวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติผ่านมาแล้ว 5 ครั้ง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง สมาคมฯ จึงขยายความร่วมมือกับ สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดำเนินการจัด การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต