ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ ICITEE 2019

ด้วยคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “The 11th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering” (ICITEE 2019) ซึ้่งจะจัดขึ้นในวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี  จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจ จัดส่งผลงานวิจัยเพื่อพิจารณานำเสนอใน ICITEE 2019 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://icitee2019.it.kmitl.ac.th/