กำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรอง ตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

โดยที่เป็นการสมควรกำหนดเมล็ดพันธุ์เฮมพ์เป็นเมล็ดพันธุ์รับรองตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรัดกุมมากยิ่งขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามค าว่า “เมล็ดพันธุ์รับรอง” ในข้อ ๓ แห่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาตผลิต จำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ เฉพาะเฮมพ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ ประกอบกับมติของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ ครั้งที่ ๔๐๒ – ๖/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษจึงออกประกาศไว้