สวพ.มก. ขอเชิญอาจารย์/นักวิจัยเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยแต่ละสาขา (sector) เพื่อจัดทำแผนงานวิจัยในการเสนอขอรับทุนอุดหนุนวิจัยตามแผนงานด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ด้วยถึงกำหนดเวลาการยื่นคำของบประมาณตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน) เพื่อเสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทั้งนี้การเสนอแผนงานวิจัยจะต้องเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล ที่เน้นการสนับสนุนงานวิจัยที่มีศักยภาพในการนำไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจน ทั้งที่เป็นเป้าหมายระยะสั้นและระยะยาวเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ก่อให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป้าหมายการวิจัยเพื่อการจัดทำคำของบประมาณตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โดยผู้ประสานงาน (PI) ขอเรียนเชิญนักวิจัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนงานวิจัยในสาขาต่าง ๆ เพื่อยื่นเสนอคำของบประมาณตามแผนงานวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ทันตามกำหนด โดยมีกำหนดการประชุมกลุ่มย่อย ดังนี้

 

สาขา (Sector) วัน/เวลา/สถานที่ ผู้ประสานงาน (PI)
1)         สาขาเศรษฐกิจฐานราก วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก.
รศ.ดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์ และ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
2)         สาขาการเกษตรสมัยใหม่ วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก.
รศ.ดร.ธานี ศรีวงศ์ชัย
3)         สาขาสิ่งแวดล้อม วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-16.00 น.
ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 สวพ.มก.
รศ.ดร.เมตตา เจริญพานิช และ
ผศ.ดร.กอบศักดิ์ วันธงไชย
4)         สาขาเศรษฐกิจดิจิทัล วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562
เวลา 16.00-18.00 น.
ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 สวพ.มก.
ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ
5)         สาขาการแพทย์และสาธารณสุข วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 สวพ.มก.
ศ.ดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์
6)         สาขาอุตสาหกรรมอาหาร วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก.
รศ.ดร.อนุวัตร แจ้งชัด
7)         สาขาโครงสร้างประชากรกับสังคมสูงวัย วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 14.00-16.30 น.
ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก.
ผศ.ดร.สิริพร ศศิมณฑลกุล
8)         สาขาพลังงาน วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 สวพ.มก.
รศ.ดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ
9)         สาขาคุณภาพสังคมไทย วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม 2562
เวลา 09.30-12.00 น.
ณ ห้องไพลิน ชั้น 3 สวพ.มก.
ผศ.ดร.กรกิต ชุ่มกรานต์ และ
ผศ.ดร.เปรมฤดี เพ็ชรกูล
10)         สาขาท่องเที่ยว วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562
เวลา 13.30-16.30 น.
ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 สวพ.มก.
ผศ.ดร.อนามัย ดำเนตร

 

หมายเหตุ :     การจัดทำแผนงานวิจัยในแต่ละสาขา (sector) เพื่อเสนอของบประมาณวิจัยประจำปี พ.ศ. 2564 เป็นการร่วมจัดทำแผนงานร่วมกันในทุก ๆ คณะ/สถาบัน/สำนัก/วิทยาเขต ดังนั้นนักวิจัยท่านใดที่ประสงค์จะร่วมเขียนแผนงานวิจัยในสาขาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญและสามารถประยุกต์เข้ากับแผนงานในสาขานั้น ๆ ได้ สามารถเข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้แจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมฯ ดังนี้