ความสำคัญของสายพันธ์ุกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์

 

เสวนาหัวข้อ “ความสำคัญของสายพันธ์ุกัญชาในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์” โดย รศ.ดร.วิเชียร กีรตินิจกาล ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษของภาควิชาพืชไร่ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา