รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ได้รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์

 

รศ.ดร.วิษณุ อรรถวานิช ได้รับรางวัล ป๋วย อึ๊งภากรณ์ สำหรับนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ที่มีผลงานดีเด่นอย่างต่อเนื่อง ประจำปี 2562

 

พิธีกร : นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา