สวพ.มก.ติดตามประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 

การติดตามประเมินผลเยี่ยมชมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการวิจัย 

  • การเพิ่มศักยภาพทางพันธุกรรมโคไทยด้วยการคัดเลือกจีโนม
  • ความผันแปรและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพโคเนื้อที่ถูกซื้อผ่านสหกรณ์ในประเทศไทย โดย รศ. ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
  • การพัฒนาพันธุกรรมไก่พื้นเมืองเพื่อการบริโภคเนื้อ โดย ผศ.ดร.ธนาทิพย์ สุวรรณโสภี ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย และสถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร เพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี