มหาวิทยลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่ม 2 : การวิจัยเบื้องต้น (Basic Workshop: Making the right move) ครั้งที่ 6

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System กลุ่มที่ 2 ขึ้น โดยมุ่งที่จะเพิ่มศักยภาพในการทำงานวิจัยและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอาจารย์และนักวิจัยรุ่นใหม่ในสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง และมีการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยมองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ นำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประเทศให้เกิดผลสำเร็จและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ โดยจะเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายและเสวนาพิเศษ วันที่  29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น 4  อาคารบริหาร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ซึ่งมีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้

หัวข้อการบรรยาย

  • การพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยผ่าน Multi Mentoring System.
  • การบริหารจัดการวิจัยของ สวพ.มก ในยุค 4.0
  • การบริหารผลงานวิจัยสู่ผลลัพธ์และผลกระทบในเชิงจัดการงานวิจัย
  • การสร้างทีมวิจัยและผลงานวิจัยที่มีผลกระทบสูง การเสวนาในหัวข้อ “แรงบันดาลใจสู่การเป็นนักวิจัยมืออาชีพ”

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/XhFJDGLu3PTcrXEP6 สอบถามเพิ่มเติมโทร. 081-380-2403

เอกสารที่เกี่ยวข้อง ;