เอกสารประกอบการบรรยาย Open House “เปิดบ้าน วช.5G : Change for the future” (ภาคใต้)

ตาาที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้เผยแพร่เอกสารประกอบการบรรยาย Open House “เปิดบ้าน วช.5G : Change for the future” (ภาคใต้) เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบุรีศรีภู บูติก อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแจ้งข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นการให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการเตรียมความพร้อม ในการจัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยในเบื้องต้น

ทั้งนี้รายละเอียดที่ชัดเจน จักต้องรอสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

หรือ Click Download