ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562

มูลนิธิเทโรเพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ได้ก่อกำเนิดในปี 2536 ด้วยเงินบริจาคจาก Toray Industries, Inc. โดยใช้เงินจำนวนนี้เป็นกองทุนถาวรเพื่อนำดอกผลมาใช้ในการส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทย

กิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ ได้แก่การมอบเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งทางมูลนิธิฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับเงินทุนทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมูลนิธิฯ

คณะกรรมการฯ พร้อมพิจารณาคัดเลือกผู้สมควรรับเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ.2562 จึงใครขอแจ้งให้อาจารย์และนักวิจัยในสถาบัน/หน่วยงาน ได้รับทราบทั่วกันเพื่อผู้สนใจจะได้ส่งใบสมัครเพื่อขอรับเงินทุนตามลิ้งแบบฟอร์ม

หลักเกณฑ์การให้ทุนช่วยเหลือด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 และใบสมัคร

โดยส่งแบบฟอร์มมาที่

 

ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์
ประธานคณะกรรมการเงินทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มูลนิธิโทเรเพือการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย
ฝ่ายเลขานุการ   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
เลขที 73/1 ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
Tel : 02 564 7000 ต่อ 81815 Fax : 02 644 8134
(วงเล็บมุมซอง “ข้อเสนอโครงการเพือรับเงินทุนวิจัย มูลนิธิโทเรฯ”)

กำหนดปิดรับสมัคร วันที่ 15 ตุลาคม 2562

ประกาศผล มกราคม 2563