รศ.ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์ และคณะ

 Award_res_53_Ngarmpong หน่วยงาน : ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รางวัล : รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)
ผลงาน : งานประดิษฐ์ชื่อเรื่อง Broiler ration plus Curcuma longa extracts for protection against diseases-causing viruses
จาก : งาน Seoul International Invention Fair 2010 (SUUF 2010)
-> รายละเอียด