คณะประมง มก. จัดประชุมวิชาการ “ศาสตร์แห่งการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ”

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดประชุมวิชาการ “ศาสตร์แห่งการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อความยั่งยืนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ” โดยมีการบรรยายพิเศษ โครงการพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อการปรับปรุงผลผลิตสัตว์น้ำ ความสำเร็จและอนาคต โดย ศ.ดร.อุทัยรัตน์ ณ นคร คณะประมง มก. และการบรรยาย เรื่อง มุมมองการยกระดับผลผลิตสัตว์น้ำเพื่ออาหารที่ปลอดภัย โดย คุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด

และการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “การปรับปรุงพันธุ์ปลา:บทสรุปจากงานวิจัย”

-โปรไบโอติกส์ชนิดใหม่ และศักยภาพในการใช้ประโยชน์ โดย ดร.ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ

-ความรู้ใหม่เกี่ยวกับยีน lgM ในปลาดุกและการประยุกต์ใช้ โดย นายอนุรักษ์ บุญน้อย

-การศึกษาเครื่องหมายพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตในปลาดุกอุย โดย คุณระบือศักย์ ขุมทอง

-ความหลากหลายทางพันธุกรรม เพื่อการจำแนกแหล่งพันธุกรรม โดย ดร.อัญลักษณ์ วชิรไชยการ

-ความแตกต่างของการแสดงออกของยีนในปลาสลิดเพศผู้และปลาเพศเมียในระยะปลาวัยรุ่น และการแปลงเพศปลาสลิด โดย รศ.ดร.สุรินทร บุญอนันธนสาร

วันที่ 1 สิงหาคม 2562 อาคารบุญอินทรัมพรรย์ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์