สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พุทธทาสศึกษา Buddhadasa Study”

ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี กำหนดจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการระดับชาติ “พุทธทาสศึกษา หรือ Buddhadasa Study” ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความและร่วมกิจกรรมสัมมนาวิชาการดังกล่าว โดยมีกำหนดการสำคัญดังนี้

เปิดรับบทความวิชาการ/บทความวิจัยเกี่ยวกับ “พุทธทาสภิกขุ : ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา”
บทความของท่านเมื่อผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จะถูกนำตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (TCi ฐาน 1)
– ส่งบทคัดย่อภาษาไทย และAbstract ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562
– ส่งบทความสมบูรณ์ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2562
ติดต่อเข้าร่วมสัมมาและส่งบทความได้ที่ : คุณนิทัศ ไหมจุ้ย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เลขที่ 272 หมู่ 9 ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84100 โทรศัพท์ 077-913354 โทรสาร 077-913355 มือถือ 0952567521 E-Mail : tan_nitat_102@hotmail.com

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมพุทธทาส สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี สัมมนาวิชาการ เรื่อง “พุทธทาสภิกขุ:ศิลปะ วัฒนธรรม และศาสนา”
โดย ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์)
ศาสตราจารย์สายันต์ ไพรชาญจิตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ศาสตราจารย์อำนวย ยัสโยธา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
นางเสริมกิจ ชัยมงคล ผู้อำนวยสำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช
ดำเนินการเสวนาโดย นายธีรพันธุ์ จันทร์เจริญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม

พุทธทาสศึกษา :มุมมองหลักสูตรพุทธทาสศึกษา โดย ผศ.ดร.สุมาลัย กาลวิบูลย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พุทธทาสศึกษา:มุมมองด้านวัฒนธรรม โดย ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
พุทธทาสศึกษา:มุมมองด้านศิลปะ โดย ดร.พิชัย สุขวุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
พุทธทาสศึกษา : มุมมองด้านศาสนา โดย ผศ.ดร.สมเจตน์ ผิวทองงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ลงทะเบียบอนไลน์