สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคขอเชิญส่งผลงานวิจัยร่วมประกวดชิงเงินรางวัลว่า 30,000 บาท

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ได้กำหนดจัดการประกวดผลงานวิจัยทางวิชาการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้และนำเสนอผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ตลอดจนแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ระหว่างกัน ในการนี้จึงขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ตลอดจนคณาจารย์ เข้าร่วมประกวดโดยส่งผลงานผ่านทางอีเมลล์ project.contest@ocpb.mail.go.th  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 ก.ค.2562 รายละเอียดเพิ่มเติมตามแนบ