เสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดให้มีทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนนักวิจัยอาวุโสที่มีความสามารถ มีจริยธรรม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ ให้สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางวิชาการสูงให้แก่ประเทศ โดยเน้นหนักในการพัฒนาทีมงาน ผลงาน และพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เพื่อสร้างศักยภาพเชิงปัญญาระยะยาวของชาติ โดยทุนนี้จะมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้พิจารณาผู้สมควรได้รับทุนจากการสำรวจรายชื่อนักวิจัยชั้นนำจากแหล่งต่าง ๆ ซึ่งในปีนี้ก็เป็น ลักษณะเดียวกัน (ประกาศรับสมัครทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยฯ ประจำปีงบประมาณ 2563)

ในการนี้ วช. จึงขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563 คณะละไม่เกิน 3 ท่าน (ฟอร์มการเสนอชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัยฯ) ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาดังนี้

กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 1. ความมีชื่อเสียง (prestige) และการเป็นที่ยอมรับ
 2. ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ / h-index / impact factor ของวารสาร / จำนวน citation
 3. มีศักยภาพในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
 4. คุณภาพ และ Relevance (ผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ ชุมชนและสังคม)
 5. ความสามารถในการสร้างทีมวิจัย และเครือข่าย
 6. จริยธรรม
 7. ให้ความเอื้อเฟื้อต่อวงการวิจัยและวิชาการ

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรม

 1. ความมีชื่อเสียง
 2. ผลงานวิชาการ ประกอบด้วย
  1. บทความตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติหรือในประเทศที่มี peer review อย่างเคร่งครัด
  2. หนังสือเล่มเฉพาะเรื่องที่เป็นผลสืบเนื่องจากงานวิจัย (research monograph) ที่มี peer review
  3. บทความคัดสรร (selected paper) ในหนังสือเล่มเฉพาะเรื่องที่มี peer review
  4. บทความตีพิมพ์รวมเล่มหลังการประชุมวิชาการ (proceedings) ที่มี peer review
  5. การเผยแพร่ผลงานในลักษณะอื่น ๆ ซึ่งจะพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไป
 3. มีศักยภาพในการนำผลงานไปใช้ประโยชน์
 4. คุณภาพ และ Relevance (ผลงานที่มี impact ต่อวงการวิชาการ ชุมชนและสังคม)
 5. ความสามารถในการสร้างทีมวิจัย และเครือข่าย
 6. จริยธรรม
 7. ให้ความเอื้อเฟื้อต่อวงการวิจัยและวิชาการ

ทั้งนี้ขอให้ท่านจัดส่งชื่อผู้สมควรได้รับทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส) ประจำปีงบประมาณ 2563 ให้กับ วช. ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ตามที่อยู่ดังนี้

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

เลขที่ 196 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพฯ 10900

หรือส่งทางโทรสาร หมายเลข 0-2579-2284

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทร 0-2561-2445 ต่อ 412, 413, 418 (วรรณธิรา/เกศรา)

โทรสาร 0-2579-2284

อีเมล์ project.parb@nrct.go.th