เครื่องคว้านเมล็ดเงาะ

เครื่องคว้านเมล็ดเงาะ มีประสิทธิภาพการทำงาน 10,800 ผล/ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าการใช้แรงงานคนคว้านถึง 10 เท่า สามารถคว้านเม็ดเงาะโดยไม่มีเยื่อหุ้มเมล็ด (Seed coat) ติดอยู่ที่เนื้อเงาะ เหมาะสำหรับการการบรรจุเงาะกระป๋อง สอบถามได้ที่ ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร.0-2561-3482

ขอขอบคุณทุกท่านที่ชมสื่อประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัย มก. และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม—> https://goo.gl/forms/iQ8OcJmUzGIyTIwD2

ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์   : วนิดา รัตตมณี  ประเสริฐ กล่อมฤกษ์
ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.