มหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับุคลากรสายสนับสนุนฯ ครั้งที่ 4

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมมือกับเครือข่ายวิจัยและนวัตกรรม ที่ประชุมสภาข้าราชการพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปขมท.) จัดมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 หัวข้อ “พลังนวัตกรรม สร้างสรรค์อุดมศึกษายั่งยืน (Enhancing Power of Innovation to inspire Higher Education Sustainability)” ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2562 ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานพร้อมนำเสนอผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท รายละเอียเพิ่มเติมตามลิงก์ที่แนบ