ประชุมระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัย “Precision Forestry” ไม้สัก โดยสถาบันวิจัยและพัฒาแห่ง มก.

สถาบันวิจัยและพัฒาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมระดมสมองพัฒนาแผนงานวิจัย “Precision Forestry” ไม้สัก ร่วมกันระหว่างนักวิจัยคณะวนศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) องค์กรอุตสาหกรรมป่าไม้ กลุ่มพัฒนาอุตสาหกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจร และภาคเอกชน โดยหลักๆแล้วมีหัวข้อที่น่าสนใจดังต่อไปนี้

  • การพัฒนาโรงเรือนเพาะชำกล้าไม้อัจฉริยะ
  • เทคโนโลยีอารักขาสวนป่าสัก (วัชพืชโรคแมลง)
  • การจัดทำและพัฒนาข้อมูลพันธุกรรมไม้สักพันธุ์ดี
  • SiamTeak Application
  • การพัฒนาระบบมาตรฐานกล้าไม้สักคุณภาพสูง
  • การพัฒนาเครื่องจักรลิดกิ่งสวนป่าไม้สัก

จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์