มหาวิทยาลัยศรีปทุมขอเชิญเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ด้วยมหาวิทยาลัยศรีปทุม จะจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 เรื่อง วิจัยและนวัตกรรมเพื่อประเทศไทย 4.0 (The 14th National and International Sripatum University Conference : SPUCON2019 on Research and Innovations for Thailand 4.0) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2562 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้อง Auditorium 1-2 ชั้น 14 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพฯ