ม.ราชภัฏสวนสุนันทาขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย/บทความปริทัศน์ ในการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3

ด้วยคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติครั้งที่ 3 “Graduate School Conference 2019” ในวันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรัฐและเอกชน เพื่อเปิดเวทีวิชาการในการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมฯ โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลข 0-2160-1174-80 ทั้งนี้ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยของรัฐสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิเบิกค่าลงทะเบียนและค่าใช้จ่ายตามระเบียบของราชการจากต้นสังกัดเมื่อได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา